THUNDERDOME - E1 KAREN STOFFER VS. JERRY SAVOIE

#4 KAREN STOFFER
69% (76 votes)
#5.JERRY SAVOIE
31% (34 votes)
Total votes: 110