THUNDERDOME - E1 ALEXIS DEJORIA VS. BLAKE ALEXANDER

#1, ALEXIS DEJORIA
79% (241 votes)
#8. BLAKE ALEXANDER
21% (63 votes)
Total votes: 304